ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้มีการเทรนโปรแกรม Mango ERP ในหมวดของ Fixed Asset System (FA) เป็นเมนูการทำงานของฝ่ายบัญชีทรัพย์สิน ระบบการบริหารทรัพย์สิน การทำทะเบียนทรัพย์สิน แจ้งสถานะของทรัพย์สิน ว่าอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน หรือไม่ และการคำนวณค่าเสื่อมของทรัพย์สิน

และหมวด General Ledger System (GL) เป็นเมนูการทำงานของฝ่ายบัญชีแยกประเภท ปิดงบการเงิน ระบบบัญชีทั่วไป การปิดบัญชี ปรับปรุงบัญชี การบันทึกค่าเสื่อมของทรัพย์สิน การปิดบัญชี เพื่อทำงบการเงิน การสร้างงบการเงินที่ต้องการ และการกำหนดรอบบัญชีของบริษัท