Mango ERP for Real Estate

ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

Mango Real Estate

ตอบโจทย์งานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อความสำเร็จ

Mango Real Estate โปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจร ที่ช่วยบริหารจัดการ เชื่อมโยงงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นงานขายโดยเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อ สั่งจอง ทำสัญญา ดาวน์ โอน ทำแบบสอบถามลูกค้า ตรวจสอบสถานะงานขาย บริหารงานได้อย่างง่ายดายภายในโปรแกรมเดียว ข้อมูลครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน อัปเดทข้อมูลแบบ Real Time ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ชาญฉลาด โดยเก็บประวัติข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Mango ERP for Real Estate

Log in

ระบบการทำงานเป็นรูปแบบ Web Application สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ที่มี Internet

Quotation

ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ง่ายๆ จากในระบบ โดยข้อมูลจะต่อเนื่องไปจนถึงขั้นตอนการจอง เพื่อทำสัญญา

Customer

เก็บประวัติลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล และแสดงผลในหน้ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

Sales Transaction

Sale สามารถทำรายการจองผ่านระบบ พร้อมทั้งสีแสดงสถานะ Unit นั้นๆ รวมทุกขั้นตอนการทำงานของ Sale ไว้ในหน้าเดียว ง่าย ครบ ทุกฟังก์ชั่นในการทำงาน

Data Sync Real-time

ระบบ Mango Real Estate มีทั้งระบบ Cost Control และ บริหารงานขายโครงการข้อมูลเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว

System Flow Diagram

Real Estate Management ERP

ตอบโจทย์งานขายด้วย Mango Real Estate

 

 

 

 

 

เก็บประวัติข้อมูลและความสนใจของลูกค้าอย่างเป็นระเบียบครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อง่ายต่อการนำเสนอขาย ตรงใจลูกค้า ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่ปิดการได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

 

  mango real estate
mango real estate
 

 

 

 

 

 

ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ทั้งออกใบเสนอราคา ทำสัญญาซื้อขาย สั่งจอง ทำสัญญาดาวน์ โอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ ได้ในโปรแกรมเดียว

 

 

 

 

 

 

ระบบดูแลลูกค้าหลังงานขาย บันทึกข้อมูลง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งซ่อม ตรวจสอบสถานะแจ้งซ่อม ปรับเปลี่ยน และอธิบายรายละเอียดงานซ่อมได้อย่างครบถ้วน

 

  mango real estate
mango real estate
 

 

 

 

 

 

สามารถเรียกดูรายงาน แสดงรายละเอียดการบันทึกติดต่อลูกค้า รายงานสรุปยอดจองตามโครงการได้ รวมถึงรายงานการขายสะสมเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย