Mango ERP for Real Estate

ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

Mango Real Estate

ตอบโจทย์งานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อความสำเร็จ

Mango Real Estate โปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจร ที่ช่วยบริหารจัดการ เชื่อมโยงงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นงานขายโดยเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อ สั่งจอง ทำสัญญา ดาวน์ โอน ทำแบบสอบถามลูกค้า ตรวจสอบสถานะงานขาย บริหารงานได้อย่างง่ายดายภายในโปรแกรมเดียว ข้อมูลครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน อัปเดทข้อมูลแบบ Real Time ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ชาญฉลาด โดยเก็บประวัติข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์