ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

RT RENTAL

ระบบเช่าทรัพย์สินภายใน (Internal Charge) ส่วนหนึ่งของ โปรแกรม Construction ในการเปิดใบเช่านั้นเราสามารถเปิดได้ทั้งการเช่าภายในบริษัทกันเองระหว่าง Project กับ Project หรือการให้ลูกค้าจากภายนอกนั้นเช่าทรัพย์สินของทางบริษัทได้

สามารถตรวจสอบ ติดตาม สถานะเครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่เปิดให้เช่า รูปแบบการคิดค่าเช่าสามารถปรับเปลี่ยนได้เอง เช่น แบบรายวัน รายชั่วโมง และรายเดือน ในกรณีที่ทรัพย์สินผู้เช่านั้นเกิดการเสียหาย และต้องการส่งซ่อมที่ศูนย์ซ่อมภายใน อาจจะมีการหยุดคิดค่าเช่าหรือไม่หยุดคิดค่าเช่าได้เช่นกัน