RT Rental

ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

RT RENTAL

1. เปิดใบเช่า 
ในการเปิดใบเช่านั้นเราสามารถเปิดได้ทั้งการเช่าภายในบริษัทกันเองระหว่าง Project กับ Project หรือการให้ลูกค้าจากภายนอกนั้นเช่าทรัพย์สินของทางบริษัท ได้

2. ในการคิดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเช่า
ในการเปิดใบเช่าแล้วนั้นสามารถคีย์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าเช่าได้

3. การรับทรัพย์สินเช่า
เป็นขั้นตอนในการรับรายการทรัพย์สินที่ขอเช่า เพื่อเป็นการรับรู้และยืนยันว่าทรัพย์สินที่เราขอไปตรงตามความต้องการ และเป็นการที่เริ่มต้นการคิดค่าเช่า

4.ขั้นตอนในการคิดค่าเช่า
โดยอ้างอิง ณ.วันที่สิ้นสุดในการรับรู้ค่าใช้จ่าย

5.ขั้นตอนในการแจ้งซ่อมทรัพย์สิน
ในกรณีที่ทรัพย์สินผู้เช่านั้นเกิดการเสียหาย และต้องการส่งซ่อมที่ศูนย์ซ่อมภายใน อาจจะมีการหยุดคิดค่าเช่าหรือไม่หยุดคิดค่าเช่าได้ (สามารถส่งซ่อมได้ทั้งในบริษัทเป็นคนซ่อมเอง หรือส่งให้ภายนอกเช่าโดย link กับ Module MA)

6.ขั้นตอนการรับคืนหลังจากการซ่อมทรัพย์สิน
เพื่อเป็นการคอนเฟริมว่ามีการเริ่มใช้งานทรัพย์สินได้แล้วหลังจากการซ่อม

7.ขั้นตอนในการส่งคืนทรัพย์สิน
เมื่อมีการใช้ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่าทรัพย์สิน

8.ขั้นตอนสุดท้ายหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินรับคืนทรัพย์สินให้เช่า