ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมเอกสารและจัดทำเอกสาร DCC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมเอกสารและจัดทำเอกสาร DCC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากมีประสบการณ์ ด้านงานธุรการ ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ