ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
 •     

เช็กสีผังเมืองก่อนเลือกทำเลในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

 

เช็กผังเมือง (ผังสี) ก่อนเลือกทำเล

เรื่องพื้นฐานที่คนทำอสังหาต้องรู้ ก่อนการก่อสร้างและการลงทุน

 

วัตถุประสงค์ของผังเมือง

                        เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เขตชนบท ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุด การวางผังเมืองเป็นการเตรียมรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มขึ้น

____________________________

 

“ผังเมืองออกแบบโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง”

 

____________________________

 

ประเภทที่ดินตามสีผังเมืองที่คนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้

 

การแบ่งที่ดินและสีผังเมือง 

1.ที่ดินประเภทอยู่อาศัย

สีผังเมืองเขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยต่ำ

เขตสีเหลือง

 • ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยต่ำ หรือ คนน้อย
 • ที่ดินแถบชานเมือง
 • ข้อกำหนด ย.1 - ย.4 
  • ย.1 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
  • ย.2 รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
  • ย.3 ดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
  • ย.4 ดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

ประเภทการก่อสร้าง

 • ย.1 สร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยว
 • ย.2 บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์
 • ย.3 เป็นต้นไป สามารถสร้างอาคารชุดขนาดเล็ก-ขนาดกลางได้
 • สนับสนุนประเภทอื่น ๆ
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
  • สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดม / อาชีวศึกษา
  • สถานพยาบาล
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
 • สนับสนุนบางประเภทย่อย เช่น ที่อยู่อาศัย / พาณิชยกรรม / สำนักงาน / โรงแรม / ตลาด
 • ข้อห้ามที่ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ เช่น
  • คลังน้ำมันเชื้อเพลิง / สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย
  • สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว
  • สถานบริการ
  • สนามแข่งรถ
  • สนามแข่งม้า
  • สนามยิงปืน
  • สวนสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์ / โรงพักสัตว์
  • ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
  • การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
  • การเพาะสัตว์น้ำเค็ม / น้ำกร่อย
  • สถานที่เก็บ / สถานีรับส่ง / กิจการรับส่งสินค้า
  • การกำจัดวัตถุอันตราย
  • สถานศึกษาระดับอุดม/อาชีวศึกษา

 

สีผังเมืองเขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยปานกลาง

 

เขตสีส้ม

 • ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยปานกลาง
 • ที่ดินที่มีบริเวณต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน
 • ข้อกำหนด ย.5 - ย.7 
  • ย.5 รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน
  • ย.6 รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
  • ย.7 รองรับการอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

ประเภทการก่อสร้าง

 • ย.5 - ย.7 สร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ (ที่อยู่อาศัยบางประเภทมีกำหนดเงื่อนไขอยู่)
 • สนับสนุนประเภทอื่น ๆ
  • สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดม / อาชีวศึกษา
  • สถานพยาบาล
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
 • สนับสนุนบางประเภทย่อย เช่น พาณิชยกรรม / สำนักงาน  / ตลาด / โรงงาน
 • ข้อห้ามที่ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ เช่น
  • คลังน้ำมันเชื้อเพลิง / สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย
  • สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว
  • สถานบริการ
  • สนามแข่งรถ
  • สนามแข่งม้า
  • สนามยิงปืน
  • สวนสัตว์
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์ / โรงพักสัตว์
  • ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
  • การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
  • การเพาะสัตว์น้ำเค็ม / น้ำกร่อย
  • การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การกำจัดวัตถุอันตราย

 

สีผังเมืองเขตสีน้ำตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยสูง

 

เขตสีน้ำตาล

 • ความหน่าแน่นของการอยู่อาศัยสูง หรือ คนเยอะ
 • ที่ดินอยู่ในเมืองชั้นใน
 • ข้อกำหนด ย.8 - ย.10
  • ย.8 รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและดำรงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
  • ย.9 รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
  • ย.10 รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

ประเภทการก่อสร้าง

 • ย.8 - ย.10 ส่วนมากจะเป็นที่ดินที่เป็นมูลค่าสูง สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ
 • สนับสนุนประเภทอื่น ๆ
  • สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดม / อาชีวศึกษา
  • สถานพยาบาล
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
 • สนับสนุนบางประเภทย่อย เช่น สำนักงาน  / ตลาด / โรงงาน
 • ข้อห้ามที่ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ เช่น
  • คลังน้ำมันเชื้อเพลิง / สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย
  • สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว
  • สนามแข่งรถ
  • สนามแข่งม้า
  • สนามยิงปืน
  • สวนสัตว์
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์ / โรงพักสัตว์
  • ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
  • การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
  • การเพาะสัตว์น้ำเค็ม / น้ำกร่อย
  • การซื้อขาย / เก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
  • การซื้อขาย / เก็บเศษวัสดุ
  • การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การกำจัดวัตถุอันตราย

 

 

2.ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

สีผังเมืองเขตสีแดง ประเภทที่ดินพาณิชยกรรม

เขตสีแดง

 • ข้อกำหนด พ.1 - พ.5
  • พ.1 ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชย์กรรมของชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
  • พ.2 ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชมชนชานเมืองเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่ยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
  • พ.3 ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และ นันทนาการให้บริการแก้ประชาชนทั่วไป
  • พ.4 ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรองเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ในบริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
  • พ.5 ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเภทการก่อสร้าง

 • เน้นธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ ข้อจำกัดในการสร้างที่อยู่อาศัยน้อยกว่าสีอื่น
 • สนับสนุนประเภทอื่น ๆ
  • สถานบริการ
  • โรงมหรสพ
  • สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดม / อาชีวศึกษา
  • สถานพยาบาล
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
 • สนับสนุนบางประเภทย่อย เช่น สำนักงาน  / ตลาด / โรงงาน
 • ข้อห้ามที่ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ เช่น
  • คลังน้ำมันเชื้อเพลิง / สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย
  • สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว
  • สนามแข่งรถ
  • สนามแข่งม้า
  • สนามยิงปืน
  • สวนสัตว์
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์ / โรงพักสัตว์
  • ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
  • การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
  • การเพาะสัตว์น้ำเค็ม / น้ำกร่อย
  • การซื้อขาย / เก็บเศษวัสดุ
  • การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การกำจัดวัตถุอันตราย

 

 

3.ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

สีผังเมืองเขตสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

เขตสีม่วง

 • ข้อกำหนด อ.1 - อ.2
  • อ.1 เป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย
  • อ.2 เป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

 

สีผังเมืองเขตสีม่วงเม็ดมะปราง ที่ดินประเภทคลังสินค้า

เขตสีม่วงเม็ดมะปราง

 • ข้อกำหนด อ.3
  • คลังสินค้าสำหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเภทการก่อสร้าง

 • สามารถก่อสร้างโรงงานได้ แต่ต้องเป็นไปตาม เงื่อนไขตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ
 • อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบรรจุสินค้า อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่มีการผลิต และอุตสาหกรรมบริการชุมชน ที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ
 • สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้บางประเภท เช่น บ้านเดี่ยว หอพัก หรือคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก เป็นต้น แต่ไม่สามารถสร้างอาคารสูง อาคารชุดขนาดใหญ่ได้ แต่ยังสามารถสร้างร้านค้าได้
 • สนับสนุนประเภทอื่น ๆ
  • สถานที่เก็บ / สถานที่รับส่ง / กิจการรับส่งสินค้า
  • การซื้อขาย / เก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
 • สนับสนุนบางประเภทย่อย เช่น ที่อยู่อาศัย / พาณิชยกรรม / สำนักงาน / โรงงาน
 • ข้อห้ามที่ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ เช่น
  • โรงแรม
  • ตลาด
  • คลังน้ำมันเชื้อเพลิง / สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย
  • สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว
  • ศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้า / นิทรรศการ
  • สถานบริการ
  • โรงมหรสพ
  • สวนสนุก
  • สนามแข่งรถ
  • สนามแข่งม้า
  • สนามยิงปืน
  • สวนสัตว์
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
  • โรงฆ่าสัตว์ / โรงพักสัตว์
  • ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
  • การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
  • การเพาะสัตว์น้ำเค็ม / น้ำกร่อย
  • สถานนีขนส่งผู้โดยสาร
  • สถานศึกษาระดับกว่าอุดม / อาชีวศึกษา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ

 

 

 

4.ที่ดินประเภทเกษตรกรรม

สีผังเมืองเขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ประเภทที่ดินอนุรักษณ์ชนบทและเกษตรกรรม

เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว

 • ที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
 • เน้นรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ทำการเกษตร
 • ข้อกำหนด ก.1 - ก.3 
  • ก.1 เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกตรกรรม ในบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
  • ก.2 เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกตรกรรม
  • ก.3 เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล

 

สีผังเมืองเขตสีเขียว ประเภทที่ดินชนบทและเกษตรกรรม

เขตสีเขียว

 • ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม
 • ข้อกำหนด ก.4 - ก.5
  • ก.4 เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกตร
  • ก.5 เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและการเกตร

ประเภทการก่อสร้าง

 • สนับสนุนประเภทอื่น ๆ
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
 • สนับสนุนบางประเภทย่อย เช่น ที่อยู่อาศัย / พาณิชยกรรม / สำนักงาน
 • ข้อห้ามที่ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ เช่น
  • โรงแรม
  • ศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้า / นิทรรศการ
  • สถานบริการ
  • โรงมหรสพ
  • สถานศึกษาระดับอุดม / อาชีวศึกษา

 

 

5.ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

สีผังเมืองเขตสีน้ำตาลอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษณ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรม

เขตสีน้ำตาลอ่อน

 • ข้อกำหนด ศ.1 - ศ.2
  • ศ.1 เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
  • ศ.2 เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบิการ และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ประเภทการก่อสร้าง

 • สนับสนุนประเภทอื่น ๆ
  • สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดม / อาชีวศึกษา
  • สถานพยาบาล
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
 • สนับสนุนบางประเภทย่อย เช่น ที่อยู่อาศัย / พาณิชยกรรม / สำนักงาน / โรงแรม
 • ข้อห้ามที่ไม่ให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทนี้ เช่น
  • คลังน้ำมันเชื้อเพลิง / สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย
  • สถานีบริการก๊าซปิโตเลียมเหลว
  • สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  • ศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้า / นิทรรศการ
  • สถานบริการ
  • สวนสนุก
  • สนามแข่งรถ
  • สนามแข่งม้า
  • สนามยิงปืน
  • สวนสัตว์
  • สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
  • โรงงาน
  • หน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ชั่วคราว)
  • โรงฆ่าสัตว์ / โรงพักสัตว์
  • ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
  • การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
  • การเพาะสัตว์น้ำเค็ม / น้ำกร่อย
  • สถานนีขนส่งผู้โดยสาร
  • สถานที่เก็บ / สถานีรับส่ง / กิจการรับส่งสินค้า
  • การซื้อขาย / เก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
  • การซื้อขาย / เก็บเศษวัสดุ
  • การกำจัดสิ่งปฏิกู,และมูลฝอย
  • การกำจัดวัตถุอันตราย

 

 

6.ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

สีผังเมืองเขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เขตสีน้ำเงิน

 • ข้อกำหนด ส. เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดำเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์

ประเภทการก่อสร้าง

 • สาธารณูปโภคเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น สถาบันราชการ การศาสนา การศึกษา 

 

คลิกดู กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

คลิก สรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

 

 

ลดปัญหาเรื่องการลงทุนการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาฯ

ด้วยการใช้ Mango Anywhere

บริหารโครงการก่อสร้าง ครบ จบ ทุกมิติในโปรแกรมเดียว

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง  : https://bit.ly/3C9oWPf, https://bit.ly/3dyCCZM, https://bit.ly/3STouul, https://bit.ly/3ApZe7U 
https://bit.ly/3ApqKCr, https://bit.ly/3AqAjks, https://bit.ly/3C9lhRG, https://bit.ly/3bRWnLL 

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม 

ระวังคูณสอง ฝนตก อุปสรรคการก่อสร้าง แนะนำ 5 ข้อควรระวัง เคล็ดลับวิธีรับมือการทำงานก่อสร้างในช่วงหน้าฝน    7-เทคนิค-บริหารงบประมาณก่อสร้างอย่างไร-ให้ได้-ผลกำไร     เพิ่มระดับความสำเร็จของทีมงานและองค์กร ด้วย 3A

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา