ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
    

3A พัฒนาทีมงานและองค์กร เพิ่มระดับความสำเร็จ

 

เพิ่มระดับความสำเร็จของทีมงานและองค์กร ด้วย 3A

 

                        วันนี้น้องแมงโก้จะพาเพื่อน ๆ มาทำความรู้จักกับหลักการ 3A วิธีเพิ่มระดับความสำเร็จ ดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลสำเร็จของงาน

                        จากหนังสือ A Manager's Guide to Coaching: Simple and Effective Ways to Get the Best from Your Employees ผู้เขียน Brian Emerson และ Anne Loehr กล่าวว่า ความสำเร็จของทีมงานนั้น เกิดขึ้นจาก 3A ได้แก่  Aptitude(ทักษะ ความสามารถ), Attitude(ทัศนคติ) และ Available Resources(เครื่องมือ อุปกรณ์)

____________________________

 

Aptitude + AttitudeAvailable Resources = Level of Success 

 

____________________________

 

3A : Aptitude ทักษะความสามารถ พัฒนาทีมงาน

 

A : Aptitude 

ความถนัด ทักษะความสามารถและความรู้

 

ตัวอย่างอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 • งานไม่สอดคล้องกับความสามารถ ทำให้ความสามารถของทีมงานไม่ถูกนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ 
 • ไม่เข้าใจงานที่ทำ  จึงต้องใช้เวลามากในการทำงาน
 • ขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ส่งผลต่อความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากผู้อื่น
 • ขาดทักษะการเจรจาต่อรองส่งผลต่ออนาคตการทำงาน

ข้อแนะนำ

 • วิเคราะห์ทักษะ ความสามารถของทีมงาน เช่น พนักงานคนนี้มีความถนัดในงานด้านไหน และข้อบกพร่องด้านไหนที่ควรปรับปรุงพัฒนา
 • เสริมทักษะ และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น เข้าคอร์สอบรม /  Workshop / สัมมนาดูงานต่าง ๆ
 • เปิดโอกาสให้ทีมงานได้สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ สัมผัสบรรยากาศประสบการณ์ภาคสนาม
 • ให้คำแนะนำ สนับสนุนการทำงานของทีมงาน
 • ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
 • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน ควรให้คำปรึษา แนะนำวิธีแนวทางการแก้ปัญหา

 

3A : Attitude ทัศนคติ เทคนิคการพัฒนาทีมงาน

 

A : Attitude 

ทัศนคติ ความมุ่งมั่น ความมั่นใจ สมาธิ ความกระตือรือร้น ความต้องการ ความปารถนา ความอดทนและแรงบันดาลใจต่าง ๆ เป็นหัวใจและเป็นแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน

 

ตัวอย่างอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 • ถูกครอบงำด้วยภาระงานที่หนักอื้อ  เกิดความเครียด วิตกกังวลเป็นตัวบั่นทอนศักยภาพการทำงาน
 • กลัว และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งมากจนเกินไป จึงส่งผลกระทบต่องานของตน
 • ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจเมื่อต้องเริ่มบทบาทหน้าที่ใหม่
 • หงุดหงิดง่าย ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • ลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ข้อแนะนำ

 • สิ่งสำคัญ คือ เข้าใจทีมงานของตน รับฟังความคิดเห็น และให้ความสำคัญกับทีมงานทุก ๆ คน
 • วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ทำไมผลงานจึงไม่เป็นไม่ตามที่คาดหวัง เช่น เกิดภาวะหมดไฟ เบื่อ ไม่มีพลังใจในการทำงาน
 • สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และเป็นพลังให้กับทีม
 • ช่วยเหลือ เชื่อใจ และเติมเต็มทัศนคติที่ดีให้แก่กัน
 • การให้รางวัล และให้การยอมรับกับความสามารถของทีม

 

3A : Available Resources ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือที่เสริมสร้างพัฒนาทีมงาน

 

A : Available Resources 

ทรัพยากร อุปกรณ์ งบประมาณ เวลา เครื่องจักร โปรแกรม สภาพแวดล้อมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น เพื่อนร่วมงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ตัวอย่างอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 • ถูกรบกวนด้วยสภาพแวดล้อม เช่น เสียงดัง กลิ่นเหม็น อึดอัด ทำให้สูญเสียสมาธิในการทำงาน
 • งานไม่ราบรื่น เกิดทัศนคติที่ไม่ดี เพราะ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
 • ทำงานยาก ประสิทธิภาพการทำงานต่ำใช้เวลาในการทำงานที่นานกว่าปกติ เพราะ ขาดเครื่องมือช่วยที่ช่วยในการทำงาน

ข้อแนะนำ

 • การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ช่วยให้ทีมงานรู้สึกสบายใจ เช่น เงียบ สว่าง ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเสียงรบกวน
 • มีพื้นที่ในการทำงานที่กว้าง สามารถขยับร่างกายได้สะดวก ไม่คับแคบหรืออึดอัด 
 • เพื่อนร่วมงานที่ดี ช่วยส่งเสริมและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
 • ตรวจสอบความต้องการของทีมงาน ยังขาดอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานหรือไม่
 • เลือกเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานและธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ 
  • ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันคุณภาพดี
  • งานก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เลือกโปรแกรม    “Mango Anywhere”

 Mango Anywhere โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

 

 • บริหารโครงการ และสรุปภาพรวมการทำงานของบริษัทได้ทันที
 • จัดทำ   BOQ ควบคุมต้นทุนได้ทั้งโครงการ
 • เชื่อมข้อมูลการทำงานของทุกฝ่าย ตั้งแต่เปิดใบสั่งซื้อ รับวัสดุเข้าคลัง จัดทำบัญชี ปิดงบ
 • ลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุนในการจัดส่งข้อมูล
 • มี   Application ตอบโจทย์การทำงานของแต่ละส่วนงาน ช่วยให้ทีมทำงานง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

                        หลายครั้งในการทำงานทุกคนมักคาดหวัง และให้ความสำคัญกับทักษะและความสามารถของทีมงาน แต่รู้หรือไม่หลักการการทำงานที่ดีคุณต้องให้ความสำคัญกับทั้ง 3A คือ Aptitude, Attitude และ  Available Resources 

หากทำการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว การที่ผลงานออกมาไม่ดีอาจเกิดขึ้นได้จากความเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจ หรือแม้แต่ขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน ทำให้การทำงานแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างยากลำบาก มีกระบวนการที่วุ่นวาย ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อทัศนคติและประสิทธิภาพการทำงานที่ย่ำแย่มากยิ่งขึ้น 

                        ดังนั้นทั้ง 3 องค์ประกอบจึงมีความเชื่อมโยง และส่งผลกระทบต่อกันและกัน หากองค์กรให้ความสำคัญเรื่องนี้ น้องแมงโก้เชื่อว่า ผลลัพธ์ของงานจะถูกพัฒนาได้อย่างดียิ่งขึ้นแน่นอน

 

 

"เป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยม มีทีมงานที่มีความสุข" 

พัฒนาการทำงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาฯ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Mango Anywhere Software ERP

เติมเต็มความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง  : https://bit.ly/3CeFUvU, https://bit.ly/3wditPt, https://bit.ly/3w8FYsT/ 

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม 

ตอบคำถามเรื่อง BOQ    ลดต้นทุนของบริษัทก่อสร้างให้มากกว่าเดิม ด้วยเทคนิค Cost Reduction Management     8 Waste สาเหตุความสูญเปล่าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา