ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 
 

รู้จัก แมงโก้ คอนซัลแตนท์

 

บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ด้วยวิสัยทัศน์ที่เราจะเป็นองค์กรสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์
ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ หากพูดถึง ERP เราเป็นผู้นำอับดับหนึ่ง ณ ปัจจุบัน
องค์กรเราขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้
Mango ERP เราก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของประเทศไทย ฐานลูกค้ากว่า 200 บริษัท ที่ไว้ใจให้เราดูแล การันตีถึงความสำเร็จ
และประสิทธิภาพของ Mango ERP

 

 
Team Mango

ทีม แมงโก้

พนักงาน คือ หัวใจหลักของการทำงาน บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด เราขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดหลักการ SERVICE MIND เป็นคำมั่นสัญญาในการทำงาน ทีมงานแมงโก้ทุกคน ใช้หลักการนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเหตุผลที่ว่า MANGO GROW YOUR SUCCESS “ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา” แมงโก้กล้ารับประกันในการขึ้นระบบสำเร็จ 100 %

 

 


 

ขอบคุณความไว้ใจที่ให้เราดูแล

ลูกค้า คือ ความสำเร็จของ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอบคุณลูกค้าตั้งแต่เจ้าแรก จนถึงปัจจุบัน
สำหรับความไว้วางใจที่ท่านเลือกให้ แมงโก้ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของท่าน

 

 

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำทางด้านโปรแกรม ERP ธุรกิจก่อสร้างพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ลูกค้า สามารถควบคุมต้นทุนและบริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นบริการที่เป็นเลิศเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศจะมุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูลที่สำคัญต่อการบริหารงาน

พันธกิจ

  • พัฒนาโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ใช้งาน
  • พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะต้องได้รับอย่างสูงสุด
  • บริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปตามกฎธรรมาภิบาล

ค่านิยม

เราจะเป็นผู้นำโปรแกรม ERP ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุน ได้ตามงบประมาณและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

 กลยุทธ์

  • พัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกๆส่วน
  • ขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาค โดยเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • พัฒนาศักยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
  • สร้างบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบซอฟต์แวร์ของแมงโก้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนอบรมการใช้โปรแกรม
    อาทิ ซอฟต์แวร์ด้านบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซอฟต์แวร์ควบคุมต้นทุน เป็นต้น
 

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทที่พัฒนาและขายซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น หากหัวใจสำคัญของการเป็น “ แมงโก้ คอนซัลแตนท์ “ คือ การเป็นที่ปรึกษา มองผลประโยชน์ที่ผู้รับเหมาจะได้เป็นสำคัญ ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ โปรแกรมที่ออกแบบให้ใช้งาน ลูกค้าต้องได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถใช้งานได้จริงทุกฟังก์ชั่น

 

จรรยาบรรณองค์กร

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด หลักจรรยาบรรณสำคัญขององค์กรต่อการดำเนินธุรกิจ เรายึดหลักการทำงานบนความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ภายในองค์กรลูกค้า พนักงานบริษัททุกคนได้นำหลักการเหล่านี้ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยชื่อเสียงของบริษัท ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

ISO 20000 รับรองมาตรฐานด้านการให้บริการ

ISO29110 รับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ ด้านการบริหารจัดการโครงการ

รางวัล Thailand Digital Award

SMEs International Award ครั้งที่ 8

Thailand ICT Awards 2016 (TICTA)

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 (DBD)

Award-Mango