ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo

 

TRAINING SERVICE

 

 

 

บริการอบรมโปรแกรมแก่ลูกค้า เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ในแต่ละส่วนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งหวังให้ลูกค้า สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%

mango