ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

 

 

คุณจะรู้จักกำไรที่(แท้จริง) เมื่อคุณบริหารการใช้งบประมาณได้

บริหารจัดการเงินและงบประมาณอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 

บริหารจัดการเงินและงบประมาณอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

     เงิน และงบประมาณ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ และแรงผลักอันสำคัญต่อการดำเนินงาน

     ดังนั้น คุณต้องรู้จักวิธีการวางแผนการใช้งบประมาณ และรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจ และแปรเปลี่ยนเป็นผลกำไรอันมหาศาลให้แก่โครงการ

     ผลสำเร็จของงานก่อสร้าง คือ การดำเนินงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ และผลลัพธ์ที่ได้นั้นตรงตามเกณฑ์คุณภาพที่ได้ตั้งไว้

 

 

ทริค 7 วิธีการบริหารงบประมาณการเงินให้มีประสิทธิภาพ

วางแผนงบประมาณ

 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างของแผนงาน
 • วางแผนงบประมาณให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร
 • สำรวจข้อมูลอ้างอิงในอดีต เพื่อนำมาวางแผนงบประมาณในปัจจุบัน

 

กำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน

 • คำนวณต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 • แยกประเภทต้นทุนที่ต้องใช้ในแต่ละงานมีอะไรบ้าง เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าจ้าง รวมทั้งต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม
 • ประมาณปริมาณต้นทุนที่ต้องใช้ในแต่ละงาน
 • ประมาณราคาของต้นทุนในแต่ละงาน

 

    BOQ นอกจากจะเป็นตัว ช่วยประมาณความต้องการใช้วัสดุแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง ตั้งแต่ต้น-ตลอดจนปิดโครงการอีกด้วย

  

      BOQ สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง อ่านต่อ….

 

การจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 • เลือกระบบบริหารจัดซื้อจัดจ้างที่มีดี คุ้มค่า
 • ประมาณการความต้องการ สั่งซื้อวัสดุ และสั่งจ้าง
 • กำหนดระยะเวลา ขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการคลังวัสดุ
 • พยากรณ์แนวโน้มระดับราคาในระยะสั้นและระยะยาว
 • เลือกซื้อวัสดุได้ในราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพ เกิดความคุ้มค่า
 • เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 

      การมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดี ช่วยให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่าง “ราบรื่น ไม่มีสะดุด” วางแผน และเลือกใช้ทรัพยากร วัสดุทีดีและคุ้มค่า ด้วยระบบ Mango Compare Price

 

✅ ระบบส่งเมล์ขอราคาร้านค้าออนไลน์ได้ทันที

✅ ระบบจะคำนวณเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขส่วนลดต่างๆของร้านค้าแต่ละร้านให้คุณเอง

✅ ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่า

 

 

การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ

 • แสดงเอกสารหลักฐานทางการเงิน
 • ตรวจสอบเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้าง
 • ควบคุมการเบิกจ่าย
 • ติดตามกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
 • หมั่นตรวจสอบงบประมาณทุกเดือน

 

การรายงานทางการเงินและผลดำเนินงาน

 • กำหนดตัวชี้วัด ติดตามและวัดผล
 • รายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานให้ชัดเจน
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อแผนงาน
 • เปรียบเทียบรายจ่ายจริง กับรายจ่ายที่วางแผนเอาไว้

 

เร่งตรวจสอบ “สุขภาพโครงการ” ด้วย PM Dashboard

✅ รายงานสรุปภาพรวม และเปรียบเทียบสถานะทางการเงินของทุกโครงการในรูปแบบ Dashboard

✅ เจาะลึกข้อมูล มองเห็นตัวเลขการบันทึกบัญชี และตัวเลขทางการเงินที่มีการรับจริงจ่ายจริง

✅ วิเคราะห์รายละเอียดโครงการ มองเห็นความคืบหน้างานได้ทันที

✅ ปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนแผน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทันเวลา

 

 

การบริหารสินทรัพย์

 • วางแผนความต้องการใช้งานสินทรัพย์
 • บันทึกควบคุมทะเบียนสินทรัพย์
 • บันทึกบัญชีทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา

 

การตรวจสอบภายใน

 • วางแผนความต้องการใช้งานสินทรัพย์
 • ตรวจสอบการเงิน
 • ตรวจสอบกระบวนการทำงานป้องกันการทุจริต

 

     งบประมาณมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโครงการก่อสร้าง เพราะเมื่อคุณรู้จักการตั้งงบประมาณ คุณจะเห็นถึง “กรอบการทำงาน” ที่ชัดเจน และหากคุณรู้จักควบคุมงบประมาณด้วยแล้ว คุณจะยิ่งมองเห็นทั้งกรอบการทำงานและ “ผลกำไร” ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก

 

มั่นใจ ไว้ใจ เลือกใช้ Mango Anywhere
ตัวจริงเรื่อง ERP เคียงคู่ผู้รับเหมา ก้าวไปกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเรา
 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง

https://bit.ly/3Hx8AAt , https://bit.ly/3Hr2sJX

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติ

Mango Anywhere ขอแนะนำฟีเจอร์น่าใช้

--------------------------------------------------------------------------------------------------

facebook mango

line mango

 

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา