ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

    

เจาะลึก 5 ความเสี่ยงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 

เจาะลึก 5 ความเสี่ยงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รู้สาเหตุ = รู้วิธีจัดการ

 

ความเสี่ยงคืออะไร ?

ความเสี่ยง คือ โอกาสการเกิดข้อผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

การรู้สาเหตุของความเสี่ยงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง

 

เจาะลึก 5 ความเสี่ยงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ความเสี่ยงด้านเวลาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 

1. ความเสี่ยงด้านเวลา

เข้าใจการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงเรื่องการบริหารเวลาโครงการก่อสร้างของคุณ

 • การดำเนินงานล่าช้า เช่น อนุมัติงานช้า ทำเบิกวัสดุยาก ทำเรื่องสั่งซื้อนาน คนงานขาด
 • ความเสี่ยงด้านระยะเวลาการขนส่งวัสดุ
 • เสี่ยงส่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
 • เสี่ยงโดนค่าปรับ
 • เสี่ยงโดนฟ้อง ค่าเสียหายที่เจ้าของไม่อาจรับมอบงานได้ตรงตามกำหนด

 

 

ความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

ขาดการวางแผน การบริหารจัดการการเงินที่ไม่รัดกุม ส่งผลทำให้งบประมาณบานปลาย  

 • ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาวัสดุ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
 • งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
 • ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
 • ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด
 • ความเสี่ยงเรื่องการเกิดหนี้สูญ
 • เสี่ยงต่อการขาดทุน มีเงินไม่พอจ่ายค่าแรง ค่าวัสดุ

 

 

ความเสี่ยงเรื่องสัญญา และทางด้านกฎหมายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 

3. ความเสี่ยงเรื่องสัญญา และทางด้านกฎหมาย

 • ชนิดของสัญญา เช่น สัญญาแบบเหมารวม สัญญาแบบราคาต่อหน่วย
 • สัญญาโครงการก่อสร้างไม่ละเอียด ตีความยาก ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • รูปแบบสัญญาไม่สมเหตุสมผล
 • ขอบเขตงานต่างจากสัญญา หรือการไม่มีผู้รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณงาน
 • ขาดการกำกับดูแลเอกสารสัญญาที่ชัดเจน
 • เสี่ยงเกิดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า
 • ขาดการศึกษาเรื่องข้อห้าม กฎข้อบังคับต่าง ๆ ในกฎหมายก่อสร้าง

 

 

ความเสี่ยงของโครงการ และการปฏิบัติงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 

4. ความเสี่ยงของโครงการ และการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น 

 • ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ
 • ขาดการวางแผน วางกลยุทธ์
 • การจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม
 • ขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยาก เกิดข้อมูลผิดพลาด
 • ไม่ตรวจสอบหรือบันทึกข้อมูล
 • กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ผิดพลาด
 • ความไม่แน่นอนด้านการส่งมอบ
 • ความล่าช้าของการดำเนินงาน

ความเสี่ยงเรื่องความบุคคลากร

 • ขาดทักษะความสามารถที่จำเป็น
 • บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย

 • อันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน เช่น พลัดตกจากที่สูง ทะเลาะวิวาท
 • ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ความเสี่ยงเรื่องอุปกรณ์ และเทคโนโลยี

 • อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ไม่ได้รับการตรวจสอบ
 • ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น
 • เทคโนโลยีล้าสมัย

 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 

5. ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

 • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น ฝนตก น้ำท่วม แผ่นดินไหว
 • การสร้างมลพิษให้กับชุมชนรอบด้าน และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 

                       ทุกการดำเนินงานล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถวางแผนและจัดการได้อย่างไรอย่าลืม รับมือและจัดการความเสี่ยง เหล่านี้ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับ

 

 

ลดความเสี่ยงการบริหารโครงการก่อสร้าง

เริ่มต้นที่ Mango Anywhere

ครบ จบ ได้ในโปรแกรมเดียว

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง  : https://bit.ly/3pZsrjW, https://bit.ly/3e6bUYU, https://bit.ly/3TGH9KD 

 

--------------------------------------------------------

บทความเพิ่มเติม 

Mango Anywhere แก้ปัญหาการทำบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาฯ    ตอบคำถามเรื่อง BOQ BOQ คืออะไร มีความสำคัญต่องานก่อสร้างอย่างไรบ้าง     “ Lean Management ” การบริหารแบบลีน เปลี่ยนความสูญเปล่า ให้กลายเป็นคุณค่า

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook mango     line mango

 

 

เว็บไซต์ของแมงโก้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้คุณได้เข้าใช้งานได้อย่างมีอิสระ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก“นโยบายการใช้คุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา