ERP อสังหาริมทรัพย์ ERP Real Estate

logo
 

BD BIDDING SYSTEM

ระบบ Bidding System ใน โปรแกรม ERP ก่อสร้าง เป็นระบบบริหารการประมูลโครงการ ที่ต้องการควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ โดยสามารถแยกงบประมาณเป็นรายโครงการ เปรียบเทียบต้นทุนโครงการกับงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเป็นการนำ BOQ ของแต่ละโครงการเข้าระบบ เพื่อที่จะควบคุมการทำงานสำหรับแต่ละโครงการนั้น ๆ

BOQ (Bill of Quantity) เป็นบัญชีที่แสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน ราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน โดยใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบราคา หรือ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา ตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หรือ ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงว่าเป็นไปตามจำนวน หรือ คุณสมบัติที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ในการทำ BOQ

ในระบบ "ERP ก่อสร้าง" สามารถทำการคีย์ตรงเข้าโปรแกรม หรือสามารถนำ BOQ ที่เป็น File Excel ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทำการ Import เข้าโปรแกรมได้เลย เพื่อที่โปรแกรมจะดึงข้อมูลไปสรุปในส่วนของหน้า PM